ADHD Coaching

Vad kan jag få för hjälp?

Det viktigaste både för dig själv och för andra är kunskap. Att förstå hur du fungerar. Genom att lära dig mer om adhd kan du förstå mer om varför du har vissa svårigheter och lära dig och andra att hitta sätt att handskas med svårigheterna i vardagen.

Anpassning av studier eller arbete

Det kan vara viktigt att din skolgång eller din arbetssituation anpassas så att det fungerar för dig. Det är skolans eller arbetsgivarens ansvar att anpassa miljön så att det fungerar för dig.

Barn har enligt lagen rätt till en individuell skolplan om de behöver det. Det gäller oavsett i vilken skola eller klass barnet går. Det är skolans ansvar att anpassa undervisningen, så att alla elever får en likvärdig undervisning.

Anpassningen kan till exempel handla om att barnet får extra tid till vissa uppgifter, får jobba i en mindre grupp eller får en stödlärare eller assistent som är med i skolan. Barnet ska få hjälp vid dyslexi eller andra problem med inlärning. En del kan ha hjälp av att träffa en logoped på en logopedmottagning.

Du kan få hjälpmedel genom att kontakta en arbetsterapeut eller en hjälpmedelscentral, till exempel på habiliteringen. 

Läs mer på 177 om Att leva med Adhd https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/adhd/#section-12471